Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

8939 c71d 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaajsiq ajsiq
1662 6151 420
Reposted fromseaweed seaweed viaplugss plugss
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viagregorczykm gregorczykm
5684 b5ea 420
Reposted frompunisher punisher viawszystkodupa wszystkodupa
4866 6500 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
6382 fcf2 420
Reposted fromluron luron viayoann yoann
Reposted frommrrru mrrru viaAmericanlover Americanlover
8841 3349 420
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viainstead instead
4870 552c 420
Reposted frombrumous brumous viatouchthesky touchthesky
Reposted fromshakeme shakeme viagregorczykm gregorczykm
5446 7f28 420
Reposted from4777727772 4777727772 viagregorczykm gregorczykm
7140 bc7b 420
Reposted fromkarahippie karahippie viagregorczykm gregorczykm
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
7775 667b 420
Reposted fromFlau Flau viaszszsz szszsz
Reposted fromshakeme shakeme viaszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl