Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4087 0640 420
3875 13ad 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
2392 f1b3 420
Reposted frompiehus piehus viarudaizia rudaizia
3887 3c76 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
6286 1134 420
Reposted fromartlover artlover vialagabugu lagabugu
4231 d15a 420

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny vialagabugu lagabugu
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
6296 b2ad 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss viarudaizia rudaizia
1234 9349 420
Reposted fromMuppet Muppet viaeternaljourney eternaljourney
4129 7e07 420
Reposted fromClary Clary viarudaizia rudaizia
Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
7902 f66a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaClary Clary
5314 c8d0 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafoodforsoul foodforsoul
7109 1188 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl