Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4258 50b8 420
2244 0458 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapredictableannie predictableannie
Zdradzę ci tajemnicę, coś, czego nie uczą w świątyniach. Bogowie nam zazdroszczą. Zazdroszczą nam śmiertelności. Bo każda chwila może być dla nas ostatnia. Wszystko jest piekniejsze, bo jesteśmy skazani.
- Achilles, film "Troja" 
Reposted bymyszkaminnie myszkaminnie
0956 ca9d 420
2034 ec49 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
2028 9c29 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
2027 10f5 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
4341 346a 420
Reposted fromPoranny Poranny viaeternaljourney eternaljourney
8696 8a2f 420
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viawszystkodupa wszystkodupa
3657 06d6 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viaeternaljourney eternaljourney
8588 ffdd 420
2780 a722 420
Reposted frombrumous brumous viaxannabelle xannabelle
2014 bfb9 420
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialittlefool littlefool
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja vialittlefool littlefool
5364 e109 420
Reposted fromnyaako nyaako viapredictableannie predictableannie
4458 7577 420
Reposted fromhagis hagis viaeternaljourney eternaljourney
3646 40f0 420
Reposted fromdelain delain viabajaderra bajaderra
9767 6e6c 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabajaderra bajaderra
6051 058c 420
Reposted fromdivi divi viaduzedziecko duzedziecko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl