Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5406 1828 420
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaszszsz szszsz
Reposted fromanks anks viaeternaljourney eternaljourney
3517 155d 420
Reposted fromszatanista szatanista viaszszsz szszsz
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaszszsz szszsz
3089 00d0 420
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viagregorczykm gregorczykm
7993 2a64 420
Reposted fromjethra jethra viaadwokatdiabla adwokatdiabla
5034 9ace 420
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viaeternaljourney eternaljourney
8838 e4a8 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaeternaljourney eternaljourney
5576 b73a 420
Reposted fromlavendowy lavendowy viaeternaljourney eternaljourney
7607 d7a7 420
8097 6fcc 420
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul vialissie lissie
1704 c907 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafellogen fellogen
6902 4ce2 420
Reposted fromfosgen fosgen viahope24 hope24
6518 a719 420
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaadwokatdiabla adwokatdiabla
7352 d8fd 420
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl