Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9863 60f3 420
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viaxannabelle xannabelle
7634 4b7f 420
Reposted fromnihilummm nihilummm viawszystkodupa wszystkodupa
4310 20f5 420
I feel you, Clay Jensen
Reposted fromikaris ikaris viayouaresonaive youaresonaive
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth
8202 f1f3 420
4702 a5b9 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagregorczykm gregorczykm
6174 2d52 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
0729 625b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
6614 f5dd 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadisheveled disheveled
2182 76a1 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialissie lissie
4087 0640 420
3875 13ad 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
2392 f1b3 420
Reposted frompiehus piehus viarudaizia rudaizia
3887 3c76 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
6286 1134 420
Reposted fromartlover artlover vialagabugu lagabugu
4231 d15a 420

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny vialagabugu lagabugu
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl